Strona główna

Zespół Szkół Leśnych w Goraju

Technikum Leśne w Goraju

 

 

Do Technikum Leśnego (dziennego) przyjmowani są absolwenci gimnazjów.

W szkole obowiązuje umundurowanie leśne.

(jedna z wersji munduru codziennego lub mundur wyjściowy)

O tym jak powinien wyglądać mundur leśnika decyduje

rozporządzenie z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wzoru mundurów leśnika

 

Kandydat musi posiadać predyspozycje zdrowotne do wykonywania zawodu leśnika, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Przeciwwskazania zdrowotne: daltonizm, słaby słuch, brak zdolności czucia bodźców skórnych, zaburzenia równowagi, epilepsja, pobudliwość nerwowa, zaburzenia psychomotoryczne, wady w budowie, inwalidztwo kończyn, choroby reumatyczne stawów kończyn, przewlekłe choroby i wady układu krążenia, trawienia i oddechowego.

 

 

Zasady rekrutacji

Ulotka informacyjna strona 1

Ulotka informacyjna strona 2

O przyjęciu do technikum decyduje suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki gimnazjum (maksymalnie 100 punktów, część humanistyczna max. 40pkt., część matematyczno przyrodnicza max. 40pkt., część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy max. 20pkt.) oraz punkty uzyskane z przeliczenia ocen, z przedmiotów obowiązkowych i innych osiągnięć wskazanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (też maksymalnie 100 punktów).

 

Punktacja ze świadectwa - za język polski, język obcy zdawany na egzaminie gimnazjalnym, matematykę i biologię:  każdy przedmiot ocena razy 2 (max. 12 pkt. z jednego przedmiotu)

Świadectwo z wyróżnieniem - 8 pkt.


Za osiągnięcia kandydata w kategoriach:

a) naukowe

- udział w  finale  wojewódzkim  konkursów  przedmiotowych organizowanych przez

 Kuratora Oświaty (max. 2 przedmioty - razem max.  24pkt.)             12 pkt.

b) sportowe

-        na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1 - 8)                                      8 pkt.

-        na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1 - 4)                                       6 pkt.

-        na szczeblu powiatowym (miejsca 1 - 3)                                        3 pkt.

c) artystyczne

-     na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1 - 3)                                      8 pkt.

-        na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1 - 3)                      6 pkt.

-        na szczeblu powiatowym (miejsca 1 - 3)                                                      3 pkt.

d) konkursy wiedzy 

-        organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1 - 3)                       8 pkt.

-        organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1 - 3)                  6 pkt.

-    organizowane na szczeblu powiatowym (miejsca 1 - 3)                        3 pkt

e)  aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska

    szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu                                     4 pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż 2 osiągnięcia wymienione w podpunktach b), c), d)  (max. 16 punktów) z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie w danym konkursie/w danej dyscyplinie tylko jeden raz.

Laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, o zasięgu co najmniej wojewódzkim jest przyjmowany do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od w/w zasad.

 

 

Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły oraz Kartę Pomocniczą w Postępowaniu Rekrutacyjnym do Szkół Ponadgimnazjalnych  w terminie 19 V - 3 VI 2014r.

Do dnia 24 czerwca 2014 (wtorek) można zmienić decyzję i przenieść dokumenty do ostatecznie wybranych szkół.

Do dnia 1 lipca 2014 (wtorek) należy złożyć najlepiej osobiście w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

a)    poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

b)    zaświadczenie lekarskie wystawione w wyniku badań lekarskich i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy  (skierowanie na badania wydaje sekretariat Zespołu Szkół Leśnych w Goraju)

3 lipca 2014 (czwartek) godz. 1300 - ogłoszenie wstępnej listy kandydatów przyjętych do szkoły

Do 7 lipca 2014 (poniedziałek) kandydat potwierdza wolę nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

8 lipca 2014 (wtorek) godz. 1300 – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły

 

Więcej informacji będzie można uzyskać w czasie Dnia Drzwi Otwartych Szkoły w środę 21 V 14r.

 

 

Materiały do pobrania:

Informacja dla kandydatów do Technikum Leśnego w Goraju

Podanie o przyjęcie do Technikum Leśnego w Goraju

Karta Pomocnicza w Postępowaniu Rekrutacyjnym do Szkół Ponadgimnazjalnych

Podanie o przyjęcie do internatu Technikum Leśnego w Goraju

 

 

Ramowy plan nauczania - klasy I, II  i  III

 

Przedmiot

Ilość godzin tygodniowo w klasie

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

 Religia 2 2 2 2
 Język polski 2 3 4 3
 Pierwszy język obcy* 2 1,5 2 4
 Drugi język obcy* 2 1,5 2  
 Historia 2      
 Wiedza o społeczeństwie 1      
 Wiedza o kulturze 1      
 Matematyka 2 2 3 4
 Fizyka 1      
 Chemia 1      
 Biologia 1      
 Geografia 1      
 Podstawy przedsiębiorczości 2      
 Informatyka 1      
 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       
 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5  
 Historia i społeczeństwo   1 1 2
 Pierwszy język obcy na poziomie rozszerzonym   1 2 3
 Biologia na poziomie rozszerzonym   2 2 4
 Język obcy zawodowy (pierwszy język)   0,5    
 Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 2      
 Użytkowanie komputerów   1    
 Hodowla lasu 3 3    
 Ochrona lasu 3 3    
 Ekonomika leśnictwa   1    
 Mechanizacja w zagospodarowaniu lasu   1    
 Gospodarka łowiecka 1      
 Przepisy ruchu drogowego     1  
 Nauka o surowcu drzewnym     1  
 Użytkowanie lasu     2 2
 Mechanizacja w użytkowaniu lasu       1
 Urządzanie lasu     2 2
 Prawodawstwo leśne       1
 System Informatyczny Lasów Państwowych       1
 Zajęcia praktyczne   6 6  
         
 Praktyka zawodowa 2 tyg. 3 tyg. 3 tyg.  

 

* - język niemiecki lub język angielski - wyboru dokonuje uczeń

 

 

Ramowy plan nauczania - klasy IV

 

Przedmiot

Ilość godzin tygodniowo w klasie

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

 Religia 2 2 2 2
 Język polski 4 3 3 4
 Język niemiecki 2 2 4* 3 *
 Język angielski 2 2 4*  3 *
 Historia 2 1 1 1
 Wiedza o społeczeństwie       2
 Wiedza o kulturze     1  
 Matematyka 3 2 2 2
 Fizyka z astronomią 2 1    
 Chemia 2 2    
 Biologia     2 2
 Geografia 1 2    
 Podstawy przedsiębiorczości     1  
 Technologia informacyjna       2
 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
 Przysposobienie obronne 1 1     
 Godziny do dyspozycji wychowawcy 0,5 0,5 0,5 0,5
 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5  
 Biologia leśna 2 3    
 Hodowla lasu 2 2 2 2
 Maszynoznawstwo leśne   3 2     
 Użytkowanie lasu 2 2 2  
 Gospodarka łowiecka        2
 Ochrona lasu 1 2 2 2
 Urządzanie lasu   2 2 2
 Prawo i ekonomika leśna       3
 Użytkowanie komputerów (SILP)       2
 Zajęcia praktyczne     6  
         
 Praktyki zawodowe 2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.  

 

 

 

 

W uzupełnieniu tabeli dyrektor ma jeszcze 5 godz. do swojej dyspozycji, będą one przeznaczone na rozszerzenie wybranych przedmiotów w grupach międzyoddziałowych. W IV klasie każdy uczeń będzie miał tylko 1 język obcy (angielski lub niemiecki), ten który jest kontynuacją z gimnazjum.  Zajęcia z języków obcych i z przedmiotów komputerowych odbywają się w grupach. Na zajęciach z użytkowania komputerów uczniowie zapoznają się z Systemem Informatycznym  Lasów Państwowych (SILP), takim samym jaki jest na wyposażeniu nadleśnictw oraz z Rejestratorem Leśniczego.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się na terenie Nadleśnictwa Krucz.

Uczniowie w trakcie nauki w szkole uczestniczą w następujących bezpłatnych kursach:

- operatora pilarek spalinowych,

- operatora hydraulicznych urządzeń załadowczych,

- na prawo jazdy kategorii T,

- pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje tytuł: technik leśnik oraz na swój wniosek  EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

 

EUROPASS uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w całej Unii Europejskiej w następujących zawodach:

- technik leśnik

- laborant nasiennictwa

- strażnik leśny

- strażnik łowiecki

- strażnik ochrony środowiska

- opiekun dzikich zwierząt

- ogrodnik - szkółkarz

- chirurg pielęgnacji drzew

 

 

 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Leśnych

Goraj-Zamek

64-700 Czarnków

tel. (067) 255-26-55

fax (067) 255-36-55

e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl 

http://www.zsl-goraj.cil.pl/